Algemene voorwaarden VIP-card

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze VIP-card en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle VIP-cardhouders van toepassing. De VIP-card wordt u aangeboden door Tuincentrum Thiels gevestigd te Booischot ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Mechelen. De houder van de VIP-card, hierna ‘de VIP-cardhouder’,  heeft bij het invoeren van het registratieformulier op de website van ons tuincentrum kennis kunnen nemen van deze voorwaarden. De VIP-cardhouder heeft zich door middel van het gebruik van de VIP-card akkoord verklaard met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over “VIP-card” kan bedoeld worden: de fysieke VIP-card in de vorm van een pasje maar ook de digitale VIP-card in de vorm van een pagina op de website of in een digitale applicatie.

2. Aanvragen
Ieder persoon kan een VIP-card van ons verkrijgen. Dit kan door na het krijgen van een VIP-card het registratieformulier op onze website in te vullen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Punten sparen
De VIP-card biedt de houder ervan de mogelijkheid om punten te sparen. Punten kunnen gespaard worden op aankopen van het door ons aangegeven assortiment. Onder andere maar niet uitsluitend cadeaubonnen, bezorgkosten, brandstoffen, events, horeca en  vallen hier buiten. Uitsluitend op vertoon van de VIP-card ontvangt de VIP-cardhouder punten. Bij elke €1,00 die u besteedt, ontvangt u automatisch een spaarpunt. Elk punt heeft een waarde van €0,02. Bij onduidelijkheid over het aantal punten en/of de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker van Tuincentrum Thiels bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de klantenkaarthouder extra spaarpunten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten van het sparen van punten.

Bij het retourneren van een aankoop waarvoor spaarpunten zijn bijgeschreven kunnen de bijgeschreven spaarpunten terug gevorderd of verrekend worden.

4. Punten opnemen
De punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Het puntensaldo vindt u terug onderaan de kassabon. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven. Punten kunnen niet achteraf worden verrekend. Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten of op enige andere wijze verrekend worden anders dan hier omschreven.

5. Verlies
In geval van verlies en/of beschadiging van de VIP-card welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de VIP-cardhouder een nieuwe VIP-card aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren VIP-card worden geblokkeerd en wordt de nieuwe VIP-card uitgegeven. Tuincentrum Thiels is niet aansprakelijk voor het gebruik van de VIP-card nadat deze is verloren indien de VIP-cardhouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld.

6. Eigendom
De VIP-card blijft eigendom van tuincentrum Thiels. De VIP-card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De VIP-card mag niet worden uitgeleend. Tuincentrum Thiels kan zonder opgaaf van redenen de VIP-card innemen. Indien de VIP-cardhouder de VIP-card niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar VIP-card in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt tuincentrum Thiels zich het recht voor om de VIP-card te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

7. Wijziging en beëindiging
Tuincentrum Thiels behoudt zich het recht voor om de aan de VIP-card verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt tuincentrum Thiels zich het recht voor het VIP-card-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in het tuincentrum en op de website.

Indien onrechtmatigheden door de VIP-cardhouder worden gepleegd  waaronder maar niet uitsluitend winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers behoudt  tuincentrum Thiels zich het recht voor om een VIP-card in te trekken. Het gespaarde aantal punten komt hiermee direct te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij tuincentrum Thiels en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

8. Privacy en persoonlijke gegevens
De door de VIP-cardhouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de VIP-cardhouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Tuincentrum Thiels kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de VIP-cardhouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen in het tuincentrum. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Persoonsgegevens worden door tuincentrum Thiels nooit aan derden verstrekt, tenzij tuincentrum Thiels daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de VIP-cardhouder dienen te worden gemeld via de website of in het tuincentrum.

Algemene meldingen vanuit het VIP-card programma worden altijd naar alle VIP-cardhouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

9. Aansprakelijkheid
Tuincentrum Thiels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van VIP-card, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de VIP-card. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Tuincentrum Thiels niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de VIP-card. Bovendien is Tuincentrum Thiels niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de VIP-card.

10. Slotbepaling
Tuincentrum Thiels behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Tuincentrum Thiels beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van VIP-card gaat de VIP-cardhouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

  • Gratis bezorging vanaf €45,00
  • 4500m² tuinplezier
  • 7 dagen versgarantie
  • Ruim assortiment
  • Mooiste tuincentrum van België 2020-2021